Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.malopolska.pl/gokwwietrzychowicach strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2004-07-15
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

brak alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych, lub treść alternatywna jest nieadekwatna do zawartości tychże treści,

na stronie nie określono prawidłowego typu danych wejściowych gromadzących informacje o
użytkowniku,

nie zawarto konkretnego tytułu opisowego strony internetowej,

brak jest widocznego fokusu na niektórych elementów strony internetowej
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie wyników audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego dla strony BIP UG Wietrzychowice, będącej w tym samym systemie Biuletynów Województwa Małopolskiego co nasz BIP oraz samooceny.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jadwiga Gorla
e-mail: gokwietrzychowice@gmail.com
Telefon: 14 641 81 21

Każdy ma prawo do wystapienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
Do pomieszczeń zajmowanych przez GOK w Wietrzychowicach (mieszczących się na parterze budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach), 33-270 Wietrzychowice 19 prowadzą dwa wejścia. Wejście po schodach od strony drogi powiatowej oraz wejście od strony zachodniej (naprzeciw sklepu), które jest wyposażone w podjazd dla wózków zlokalizowany przy schodach. Drzwi do wejścia otwierają się automatycznie.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum trzy dni przed planowaną wizytą

Aplikacje mobilne:
Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach nie udostępnia aplikacji mobilnych.